Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Салық комитеті Батыс Қазақстан облысы бойынша салық департаменті - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
2012 жылғы 15 қантарға тағайындалған 1 112.12kb.
2011 жылғы 3 сәуірге тағайындалған Қазақстан Республикасы Президентінің... 1 144.96kb.
Независимый Казахстан 20 лет мира, согласия и созидания 1 53.62kb.
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»... 1 50.32kb.
Тесты по воуд (история казахстана) Қазақстан тарихы пәнініен воуд... 1 244.2kb.
Программа түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп язылды: Татарстан... 1 191.65kb.
Восточный Казахстан Имя исходной Базы данных media dvd к83. 1 84.37kb.
Аьасяф имран менеъмен т бакы – 2007 азярбайъан республикасы тящсил... 6 2915.44kb.
Семинар жоспары. Оқушылардың құқық мәдиниетінің құруы директордың... 4 1288.92kb.
Азярбайъан республикасы тящсил назирлийи бакы бизнес университети 9 2940.1kb.
Татар теле буенча укыту-тематик планлаштыру 10 5055.81kb.
Петр Лукич Проскурин Исход Петр Проскурин Исход 8 2727.95kb.
- 4 1234.94kb.
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Салық комитеті Батыс Қазақстан облысы - страница №1/1


Налоговый комитет

Министерства финансов

Республика Казахстан

Налоговый департамент по

Западно-Казахстанской области

Қазақстан Республикасы

Қаржы Министрлігінің

Салық комитеті

Батыс Қазақстан облысы бойынша салық департаменті


___________________________________________________________________________


Назар аударыњыз, аукцион!

«Орал-Эксперт-Аудит» ЖШС салыќтыќ ќарыздар есебінен салыќ тµлеушілердіњ м‰лкін таратуды шектеулі ж‰зеге асыру бойынша мамандандырылѓан аукцион µткізеді.Аукционныњ µту к‰ні мен уаќыты: 23.12.2008 ж. саѓат 10.00-де.

Аукционныњ µтетін орны: БЌО, Орал ќ., Достыќ дањѓылы, 203-30.

М‰ліктер таратылады: «Орал интерьер» ЖШС: ФР-2900, б±рѓылау-с‰ргілеу станогы, электр ќозѓаушысы, компрессор, жалюздер, кассалыќ аппарат, кондиционер, лазерлі принтер, пенал, принтердіњ астына ќоятын т±ѓыр, П-2 прилавогы, ‰стел, екі тартпалы ‰стел, ‰ш бµлікті ‰стел, компьютер, ксерокс ‰стелдері, кењсе, кассалыќ аппарат ‰стелдері, ж±мсаќ орындыќтар, телефон аппараты, факс, ќ±жаттарѓа жєне картотекаѓа арналѓан шкафтар, киім жєне кітап шкафтары, шкаф-купе, компьютерлер: Samsung Sync Master 763, LG Studioworks 500 E, 563, Celeron 17/256/40 жалпы ќ±ны 1 088 500 тењгеге; «Юность» ПИК-і: ТС-06 жылу есептегіші ќ±ны 200 000 тењгеге; «Северный» ПИК-і: ЦВЦ насостар, су насосы, газ редукторы, ацетиленді генераторлар, компрессор, газ ќыздырѓыш, НШ насосы, перфоратор, электр дєнекерлегіш, оттегі шлангасы, кітап шкафы, екі тартпалы ‰стел, ‰стелге тіреуіш, кресло, кресло-орындыќ, металл киімілгіш, сейф, шкафтар, жазу ‰стелдері, орындыќтар, люстралар, МК (ішкі) жєне дискілі телефон аппараттары, жалюздер, дєнекерлегіш жєне ‰стел шамы, «Океан» радиоќабылдаѓышы, кассалыќ-баќылау аппараты, жазу мєшинесі, калькуляторлар, электр б±рѓы, электр есептегіш, т±рмыстыќ таразы, краскопульт, монтажды тапанша, Pentium-3 компьютері, лазерлі принтер жалпы ќ±ны 401 100 тењге; «Газќамту» АЌ: м±най µнімдерініњ ќоймасы, жер телімі, «Атташе» кейстері, Газ-3307 автокµлігіне алдыњѓы терезе, К8/18 насосы жалпы ќ±ны 2 990 600 тењгеге; «Ќазбаспасµз» ААЌ БЌФ: тµлем шкафы, аудитор ‰стелі, металл шкаф, сейф, жазу мєшинесі, телефон аппараты, жалюздер, HYNDAI компьютері жалпы ќ±ны 12 400 тењгеге; «Ќарауылтµбе» ЖШС: электр стансасы ѓимараты, орталыќ жылыту ќазандыѓыныњ ѓимараты жалпы ќ±ны 800 000 тењгеге; «Аќсайкомсервис» МКМ: автокµліктер: ВАЗ-21213 – 2 бірлік, ГАЗ-330730, ВАЗ-21200, ГАЗ-3102-311, наубайхана ќ±рылѓысы, жазѓы жићаз кешені, кµшірме аппараты, бар ќондырѓысы, Pentium-4 компьютері, ас ‰й жићазы, сауда стеллажы, дєнекерлеу аппараты, киіз ‰й жабындысы жалпы ќ±ны 1 480 000 тењгеге; «Каменский» ЖШС: 350 000 тењгеге СК-5 комбайны; «Зеленовское» ЖШС: 280 000 тењгеге шаѓын стационарлы диірмен; «Агроремснаб» ААЌ: №3 ќойма ѓимараты, тегістеу цехыныњ ѓимараты; вагон-‰й, СК-5 комбайны, ДТ-75 тракторы, станоктар: кµлденењ с‰ргілеу, н‰ктелеу, ‰стелде б±рѓылау, ±њѓымалар, ГСМ-ге арналѓан сыйымдылыќ, макарон желісі жалпы ќ±ны 1 472 500 тењгеге; «Сегіз ‰й» ШЌ: 70 000 тењгеге СЗП-3,6 т±ќым сепкіш; «Ахметжан» ШЌ: 137 000 тењгеге Газ-531201 а/к; «Ысыќ» ШЌ СК-5 комбайны 350 000 тењге сомасына; «Аманат» ЖШС: МТЗ-80 тракторы, дєнекерлеу ќ±ралы жалпы ќ±ны 116 000 тењгеге; «Тасќала» РСХА Иж-2715 автокµлігі 30 000 тењге сомасына; «Медик Шањыраќ» ПК: Ваз-2121 автокµлігі 30 000 тењге сомасына; «Уралречфлот» АЌ: тазарту стансасы, «Азов» теплоходы, 3 Д6, 6чсп 18/22 дизельдері, «Корвет» таратќышы, «Сибирь», «Чайка» См радиостансалары, АТСМ телефон стансасы, гидравликалыќ пресса, бензоара жалпы ќ±ны 2 030 000 тењгеге; «Пермское» ЖШС: КамАЗ 5511 а/ќ, аѓаш цехы жалпы ќ±ны 3 000 000 тењге; «Т±лпар» ШЌ: СК-5 комбайны 200 000 тењге сомасына; «Ерм±ќан» ЖШС: СК-5 комбайны жалпы ќ±ны 500 000 тењгеге; «Металлќ±рылыссервис» ЖШС: анкер болттары, арматуракескіш, болат ванна, терењдік вибраторы, ацетилен генератор, гидроќайшы, мырышталѓан жалпаќ параќ, газ ќыздырѓыш, топыраќжапќыш, жамауыш, ќуат кабелі, ќ±рылыс каскасы, плита желімі, ќауыз кілті, бетонѓа арналѓан аяќ ±статќыш тырнаќтар, сыр, сырпульті, ЛДСП, ќ±рылыс аѓаштары, линолеум, лом, балѓа, металл ќайшысы, жылытќыш, т±сќаѓаздар, µрт сµндіргіш, єйнекті терезе блоктары, дєнекерлейтін лампа, плитка кескіш, аѓаш табандар, монтаж белбеуі, жарыќ бергіш, редуктор, шапќы, электр айырѓыш, µрт сµндіру ќолѓабы, есік т±тќалары, сейф, отырѓыш, ‰стел, тас ќалаушы ‰стелі, арба, термометр, кеспелтек дµњбекті ілгіш, диаметрі 219 мм., 375 мм. мырышталѓан т±рбалар, жуыну ќондырѓысы, унитаз, су ќ±ятын ыдыс, фрезер, оттегі шлангысы, ќалаќша, майлау шприці, электртескіш, электрара, теодолит жалпы ќ±ны 702 740 тењгеге; «Руслан» ШЌ: 8129 жењіл кµліктіњ автожалѓамасыныњ металлќалдыќтары 10 000 тењге сомасына; Тасќала аудандыќ м±сылмандар мешіті: металл ќоршау 70 000 тењге сомасына; «Бµрлі машина-технологиялыќ стансасы» МКК: 1 200 000 тењге т±ратын «Нива» СК-5М комбайны.

Бастапќы баѓаныњ 10%-дыќ мµлшеріндегі кепілдік жарнасы «Орал–Эксперт-Аудит» ЖШС-ініњ арнайы есепшотына № 687207132 Орал ќаласындаѓы «Ќазпошта» АЌ БЌОФ, БИК 190501563, СТН 270100226027 енгізіледі. Б±л сома м‰лікті сатып алу тµлеміне есептеледі.

Тапсырыстарды ќабылдау хабарландыру жарияланѓан к‰ннен басталып, аукцион басталѓанѓа дейін бір саѓат ќалѓанша жалѓасады. Тапсырыстар Орал ќаласы Достыќ дањѓылы 203-30 мекенжайында ќабылданады.

М‰лікті сатып алуѓа тµленетін аќы сату-сатып алу келісімшарты жасалѓаннан кейін банктік екі к‰н ішінде тµленуі тиіс.Ќосымша аќпараттарды Орал ќаласы, Достыќ дањѓылы, 203-30 мекенжайы немесе 8(7112) 50-85-50 телефоны бойынша алуѓа болады.


Батыс Қазақстан облысы салық

Департаменті бастығынің орынбасары С. Ахметалиев

орын.ЧерепахаТ.

Тел 51-36-77


Налоговый комитет

Министерства финансов

Республика Казахстан

Налоговый департамент по

Западно-Казахстанской области

Қазақстан Республикасы

Қаржы Министрлігінің

Салық комитеті

Батыс Қазақстан облысы бойынша салық департаменті


___________________________________________________________________________
ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!
ТОО «Орал-Эксперт-Аудит» проводит специализированный аукцион по реализации ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика в счет налоговой задолженности.

Дата и время проведения аукциона: 23.12.2008 г. в 10-00 часов.

Место проведения аукциона: ЗКО, г. Уральск, пр. Достык 203-30.

Реализуется имущество: ТОО «Орал интерьер»: станок ФР-2900, станок сверильно - присадочный, электродвигатель, компрессор, жалюзи, кассовый аппарат, кондиционер, лазерный принтер, пенал, подставка под принтер, прилавок П-2, стол, столы двухтумбовые, стол из трех частей, столы компьютерные, стол ксероксный, столы офисные, стол под кассовый аппарат, стулья мягкие, телефонный аппарат, факс, шкафы для документов, шкаф для картотеки, шкаф книжный, шкаф-купе, шкафы для одежды, компьютеры: Samsung Sync Master 763, LG Studioworks 500 E, 563, Celeron 17/256/40 на общую сумму 1 088 500 тенге; КСК «Юность»: теплосчетчик ТС-06 на сумму 200 000 тенге; КСК «Северный»: насосы ЦВЦ, водяной насос, редукторы газовые, генераторы ацетиленовые, компрессор, горелка газовая, насос НШ, перфоратор, аппарат электросварочный, шланги кислородные, шкаф книжный, стол двухтумбовый, приставка к столу, кресло, стул-кресло, вешалка металлическая, сейф, шкафы, столы письменные, стулья, люстры, телефонные аппараты МК (внутренние) и дисковый, жалюзи, лампа настольная и паяльная, радиоприемник «Океан», контрольно-кассовый аппарат, пишущая машинка, калькуляторы, электродрель, электросчетчик, весы бытовые, краскопульт, пистолет монтажный, компьютер Pentium-3, принтер лазерный на общую сумму 401 100 тенге; АО «Газкамту»: склад нефтепродуктов, земельный участок, кейсы «Атташе», стекло лобовое на а/м Газ-3307, насосы К8/18 на общую сумму 2 990 600 тенге; ЗКФ ОАО «Казбаспасоз»: шкаф плательный, стол аудиторный, шкаф металлический, сейф, пишущая машинка, телефонный аппарат, жалюзи, компьютер HYNDAI на общую сумму 12 400 тенге; ТОО «Караултюба»: здание электростанции, здание центральной котельной на общую сумму 800 000 тенге; ГКП «Аксайкомсервис: автомашины: Ваз-21213-2ед., Газ-330730, Ваз-21200, Газ-3102-311, хлебопекарное оборудование, комплект летней мебели, копировальный аппарат, барная установка, компьютер Pentium 4, кухонный гарнитур, стеллаж торговый, сварочный аппарат, чехол для юрты на общую сумму 1 480 000 тенге; ТОО «Каменский»: комбайн СК-5 на сумму 350 000 тенге; ТОО «Зеленовское»: минимельница стационарная на сумму 280 000 тенге; ОАО «Агроремснаб»: здание склада №3, здание шлифовального цеха, вагон-дом, комбайн СК-5, трактор ДТ-75, станки: вертикально-сверильный, точечный, настольно-сверлильный, скважины, емкость для ГСМ, макаронная линия на общую сумму 1 472 500 тенге; К/х «Сегыз уй»: сеялка зерновая СЗП-3,6 на сумму 70 000 тенге; К/х «Ахметжан»: а/м Газ-531201 на сумму 137 000 тенге; К/х «Ысык»: комбайн СК-5 на сумму 350 000 тенге; ТОО «Аманат»: трактор МТЗ-80, сварка на общую сумму 116 000 тенге; РСХА «Таскала»: а/м Иж-2715 на сумму 30 000 тенге; ПК «Медик Шанырак»: а/м Ваз-2121 на сумму 30 000 тенге; АО «Уралречфлот»: зачистная станция, теплоход «Азов», дизеля: 3 Д6, 6чсп 18/22, передатчик «Корвет», радиостанции: «Сибирь», «Чайка» СМ, телефонная станция АТСМ, пресса гидравлические, бензопилы на общую сумму 2 030 000 тенге; ТОО «Пермское»: а/м Камаз 5511, столярный цех на общую сумму 3 000 000 тенге; К/х «Тулпар»: комбайн СК-5 на сумму 200 000 тенге; ТОО «Ермухан»: комбайны СК-5 на общую сумму 500 000 тенге; ТОО «Металлкурылыссервис»: анкерные болты, арматурорез, ванна стальная, вибратор глубинный, генератор ацетиленовый, гидроножницы, гладкий лист оцинкованный, горелка газовая, грунтовка, заклепочник, силовой кабель, каска строительная, клей плиточный, ключ рожковый, когти по бетону, краска, краскопульт, ЛДСП, леса строительные, линолеум, лом, молоток, ножницы по металлу, обогреватель, обои, огнетушитель, оконные блоки со стеклами, паяльная лампа, плиткорез, поддоны деревянные, пояс монтажный, прожектор, редуктор, рубанок, электрорубильник, рукав пожарный, ручка дверная, сейф, скамейка, стол, стол каменщика, тачка, термометр, торцовая головка, трубы оцинкованные диаметр: 219 мм., 375 мм., умывальник, унитаз, фляга, фрезер, шланг кислородный, шпатлевка, шприц для смазки, электродрель, электропила, теодолит на общую сумму 702 740 тенге; К/х «Руслан»: металлолом от автоприцепа легкового автомобиля 8129 на сумму 10 000 тенге; Таскалинская районная мусульманская мечеть: решетка металлическая на сумму 70 000 тенге; ГКП «Бурлинская машино-технологическая станция»: комбайн «Нива» СК-5М на сумму 1 200 000 тенге.

Гарантийный взнос в размере 10% от стартовой цены вносится на специальный счет ТОО «Орал-Эксперт-Аудит» № 687207132 в ЗКОФ АО «Казпочта» г. Уральск, БИК 190501563, РНН 270100226027 и засчитывается в сумму, подлежащую оплате за приобретенное имущество.

Прием заявок начинается со дня опубликования объявления и заканчивается за час до начала проведения аукциона по адресу: г. Уральск, пр. Достык, 203-30.

Оплата за приобретенное имущество производится в течение двух банковских дней после заключения договора купли-продажи.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Уральск, пр. Достык, 203-30, тел.: 8 (7112) 50-85-50.


Заместитель начальника

Налогового Департамента

по Западно-Казахстанкой области С.Ахметалиев
исп Черепаха Т.

тел-51-36-77