XX. веков. The tradition of russian orphorgraphy at the end of - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
XX. веков. The tradition of russian orphorgraphy at the end of - страница №1/3

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FILOZOFICKÁ FAKULTA

KATEDRA SLAVISTIKY


TRADICE RUSKÉHO PRAVOPISU KONCE XIX. A POČÁTKU XX. ST.

ТРАДИЦИЯ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ КОНЦА XIX. И НАЧАЛА

XX. ВЕКОВ.

THE TRADITION OF RUSSIAN ORPHORGRAPHY AT THE END OF

XIX. AND THE BEGINING OF XX. CENTURY.
( bakalářská diplomová práce)

Vypracovala: Liliana Gerasimová


Vedoucí práce: Mgr. Uljana Kholod PhD.


Olomouc 2011

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a všechny použité prameny jsem uvedla v seznamu bibliografie.

V Olomouci dne 14.12.2011

Poděkování

Na tomto místě bych chtěla poděkovat především Mgr. Uljaně Kholod PhD. za podporu, vstřícnost a odborné konzultace, které mi byly poskytnuté po dobu naší spolupráce, a také paní Michaele Kašparové za její odbornou pomoc při korekturách.
Obsah
Úvod........................................................................................................................................5

I. Stručný přehled vývoje ruského pravopisu do současné doby..........................................6

1.1 Ruský pravopis v historickém kontextu východoslovanských jazyků........................6

1.2 Reforma Petra II..........................................................................................................9

1.3 Vývoj ruského pravopisu v 19. - 20. století................................................................10

II. Současné tendence ve vývoji ruského pravopisu.............................................................16

2.1 Pravopis jako lingvistický základ...............................................................................18

III. Analýza textů konce 19. a počátku 20. století.................................................................20

3.1 Fonologická analýza ...................................................................................................21

3.1.1 Psaní „i“ a „u“....................................................................................................21

3.1.2 Psaní tvrdého znaku...........................................................................................25

3.1.3 Psaní „jať“..........................................................................................................27

3.1.4 Psaní „fita a fí“..................................................................................................30

3.2 Morfologická analýza .................................................................................................32

3.2.1 Koncovky u jednotlivých slovních druhů..........................................................33

3.2.2 Předpony u jednotlivých slovních druhů...........................................................36

IV. Reklama............................................................................................................................38

4.1 Reklama předrevoluční...............................................................................................38

4.2 Reklama porevoluční..................................................................................................39

4.3 Reklama v současnosti............................................................................................... 40

4.4 Shrnutí........................................................................................................................ 40
Závěr.......................................................................................................................................41
Resume v ruském jazyce.........................................................................................................43
Anotace...................................................................................................................................46
Bibliografie.............................................................................................................................47
Přílohy.....................................................................................................................................49

ÚVOD
Moje závěrečná bakalářská práce je věnována vývoji pravopisu ruského jazyka na konci 19.st. a počátku 20.st. a zjištění příčin změn v ruském pravopisu. Důležitým aspektem mojí práce je etymologický, gramatický a lingvistický výzkum jazyka.

Ruský pravopis se podle neoficiální verze vyvíjel ještě před příchodem Cyrila a Metoděje 1, ale o tomto období máme velmi málo dochovaných písemných památek. Jediným důkazem existence již zmíněného pravopisu byla „Velesova kniha“. Písmo bylo podobné runám a nazývalo „velesovice“ podle boha „Velesa“.2 V této knize se psalo o původu Slovanů a jejich přesídlování. Cyril a Metoděj pouze pozměnili již existující písmo na Rusi, aby bylo podobné řečtině, ale nic nového nepřinesli. Tento fakt se často opomíjí.3 Oficiální věda však zpochybňuje pravost této legendární památky (během druhé světové války byla tato kniha ztracená), avšak mnozí jsou přesvědčení v tom, že je to vzácný důkaz, pojednávající o naší starobylé kultuře.

Pravopis ve svém vývoji procházel mnohými změnami v podobě reforem, kdy takovými klíčovými momenty v historií bylo pávě období vlády Petra I. a dále rok 1918. Nelze proto opomenout také tyto historické události – od vzniku pravopisu, přes významné změny v 18. a 19. století až po současnou podobu. Více informací o vnesených změnách tohoto období naleznete v teoretické části mé práce. Zde bych se měla věnovat vývoji ruského jazyka od konce 19.st. do současnosti. Zkoumání celého historického období však není možné v krátké analýze, proto je třeba si uvědomit, že každý časový úsek měl určitý vliv na vývoj pravopisu, jenž se nám zachoval do současné podoby.

Mým cílem je stanovit příčiny změn v ruském jazyce, najít souvislosti s těmito změnami v rámci historických událostí, dále porovnat pravopisné jevy konce 19. st. se současností na materiálu historických textů z knih a časopisů konce 19. a počátku 20. st.

Podle mého názoru právě ničení dochovaných písemných památek je ovlivněno  politickým vývojem a podřizováním se vývoji jiných států a jejich jazyků. Myslím si, že je to velký a nesmazatelný zásah do jazyka a historie celého národa, proto bychom si měli uvědomit, že čím lépe zachováme jazyk, tím hlouběji jsme schopni poznat svoje dějiny. Čím hůře se k nám jazyk dochoval, tím jsme kosmopolitičtější a dostáváme zkreslenou informaci o našich dějinách.

1. STRUČNÝ PŘEHLED VÝVOJE RUSKÉHO PRAVOPISU DO SOUČASNÉ DOBY

1.1 Ruský pravopis v historickém kontextu východoslovanských jazyků
Ruština patří k východoslovanským jazykům, jazyky nejvíce příbuzné ruštině jsou běloruština a ukrajinština, které mají stejnou syntax. Předkem všech slovanských jazyků byla staroslovanština (praslovanština). Byl to jazyk všech slovanských kmenů žijících v povodí řek Visla a Dněpr. I přesto existovaly různé dialekty, které se následně přeformovaly v západoslovanské, jihoslovanské a východoslovanské jazyky.

Východoslovanské písmo existovalo ještě do příchodu Cyrila a Metoděje do slovanských států. Avšak existuje jen malá část dochovaných písemných památek. Jedna z verzí zní, že Cyril s Metodějem přebrali z existujícího písma Slovanů celou řadu znaků. Praslovanské písmo bylo psáno na dřevěných deskách, kamenech a březové kůře. Text byl v podobě tzv. „run“, písemných znaků, které představovaly určité předměty a obrazy, známé z každodenní řeči starých Slovanů. Runy se oficiálně považují za písmo Germánů, z run se vyvinuly jazyky a písmo Anglosasů a Švédů. Tomu nasvědčuje celá řada vykopávek a archeologických nálezů ve Skandinávii a na Britských ostrovech. Existují však i archeologické nálezy z Ukrajiny i Ruska, které se nyní neuvádí ve vědeckých časopisech a tisku. Paradoxní je, že náležitost daných archeologických nálezů vztahující se k staroslovanské kultuře a literatuře se popírá nebo jsou některé považovány za falešné. Jeden z příkladů dochovaných textů napsaných runami je tzv. „Velesova kniha“, která byla během 2. světové války ztracena a poprvé zveřejněna ruskými emigranty Jurijem Miroljubovem a Alexandrem Kurenkovem v San-Franciscu v roce 1950. Tento text mnozí vědci považují za falešný, ale jsou i tací, co jej pokládají za cenný nález, který by mohl hodně vypovědět o dějinách, kultuře a jazyce Slovanů do příchodu Rjurika. V knize „Русская Культура с древнейших времён до наших дней“ od vydavatelství „Белый город“ se o Velesově knize a o písmu starých Slovanů píše: «Во времена язычества у восточных славян была своя писменность, причём наряду с простейшими знаками-символами в виде рисунков («черт») и зарубок («рез») на коре или дощечках известны и так называемые «руськие писмены» (русские писмена) с буквенно-звуковой основой.» «Есть версия, что до появления славянской азбуки Кирила и Мефодия русичи писали рунами, или так называемой влесовицей по имени языческого божества Велеса. Именно этими древнейшими русскими буквами написана так называемая «Велесова книга», составленная в конце 19. века новгородскими волхвами. В ней рассказывалось о происхождении славян, их перемещениях, расселении.Наука оспаривает подлинность этого легендарного (и к тому же утраченного в годы Второй мировой войны) памятника древней писменности, но многие уверены в том, что он драгоценный след нашей древней культуры.» 4

Začátkem 21. století někteří archeologové a etymologové projevili zájem o výzkum slovanské civilizace, jejich předků Skythů a jiných národů obývajících „velkou ruskou step“ tisíce let před Kristem. Ke svému výzkumu využívají texty jiných starobylých civilizací, ve kterých se obejvují zmínky o životě Slovanů a o jejich jazyce. Ze starobylé Indie se dochovaly „Védy“, jakožto umělecko-náboženské dílo, které je osnovou hinduismu. Málokdo však ví, že Védy byly napsány slovanskými autory, kteří do Indie přišli ze severu. Je celá řada vědců, kteří dokazují, že Védy jsou utvořeny od slovanských (sanskritských) slov „věda, vědění“. Při popisu jednotlivých úryvků ve Védách vědci poukazují na slovanskou filosofii v těchto textech.

Nicméně se vývoj slovanského (staroslovanského/církevněslovanského) jazyka oficiálně datuje příchodem Cyrila a Metoděje do Moravského knížectví s cílem sjednotit východoevropské křesťanské náboženství s národy, které nebyly podrobeny západoevropskými zeměmi. Mnozí vědci zastávají teorii, že Cyril a Metoděj vytvořili první písemně literární jazyk Slovanů. Například filoložka Taťána Ivanova popisuje vznik staroslovanštiny následovně: «История возникновения письменности на старославянском языке связана с именем византийских братьев-миссионеров Константина и Мефодия. Их деятельность, как славянских просветителей протекала в двух славянских княжествах в Великой Моравии и Паннонии» 5 Tato historická verze původu ruštiny je podpořena Moskevskou akademii historických a jazykových věd, která je podřízena Ministerstvu vzdělání a vědy Ruské Federace, a proto vědci zaměstnaní v akademii historických věd se musí podřizovat dosavadní politické konjunktuře a vydávat knihy a učebnice v rámci dosavadní politické ideologie.

Ohledně Cyrila a Metoděje, staroslovanštiny a Slovanů se hodně spekuluje i v ruské pravoslavné církvi. Podle slov moskevského patriarchy Cyril a Metoděj hráli veledůležitou roli při vzniku staroslovanského písma a při tom urazil všechny Slovany: «Православная Церковь хранит в своей истории, в своем Предании замечательные имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В каком-то смысле мы Церковь Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери.И вот к ним пошли просвещенные мужи, принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное они стали говорить с этими варварами на их языке, они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику и перевели на этот язык Слово Божие» 6

Přijetí církevní slovanštiny bylo doprovázeno ničením starých zvyků a ideálů. Výjimkou nebyla ani Kyjevská Rus, kde po přijetí křesťanství knížetem Vladimírem začali všechny násilně křtít a ničit vše pohanské, včetně pohanských božských idolů a zákazu pohanských obřadů. Ti, kteří se nechtěli podřídit novému náboženství, se vystavovali nebezpečí smrti, a proto utekli daleko na sever od Kyjevské Rusi. Popírání všeho, co bylo v Kyjevské Rusi do přijetí křesťanství, vedlo k tomu, že dnes nemáme dostatek písemně dochovaných památek o původu Slovanů a jejich předcích, včetně jejich kultury a dějin. Nyní se můžeme opírat jedině o slovesnou kulturu a folklor, ve kterých se dochovaly legendy a mýty Slovanů. Avšak ani to není dostatečně hodnotnou informací pro výzkum původu a jazyka Slovanů.

Přijetí křesťanství v Kyjevské Rusi vedlo k tomu, že do církevní slovanštiny a následně do staré ruštiny byla zavedena celá řada slov z řečtiny a hebrejštiny. Východoslovanské jazyky se podřizovaly Cařihradu. Z řečtiny do staroslovanštiny bylo například převzato písmeno „Ө“ neboli „fita“, které se v ruštině dochovalo do reformy ruského jazyka v 1. polovině 20. století.

Církevní slovanština, jakožto oficiální jazyk pravoslavné církve ve východoslovanských zemích, měla hodně společného s hovorovou a později písemnou formou jediného východoslovanského jazyka – staroruštinou. Fungovala na území Kyjevské Rusi přibližně do 14. století našeho letopočtu. Mezi nejznámější světské texty napsané ve staré ruštině patří „Pověst dávných let“ od mnicha Nestora nebo „Slovo o pluku Igorově“. Zánik staré ruštiny souvisel s rostoucí mocí Polska a Litvy, které si podrobily území nynější Ukrajiny a Běloruska. Východní Slované, kteří se v podrobených státech vystavovali vysokému tlaku ze strany Polska a polského jazyka, zformovali díky svým dialektům a přejímáním z polštiny staroukrajinštinu a staroběloruštinu. Na území Moskvy a Novgorodu se začal vytvářet nový literární ruský jazyk. V církevní slovanštině se nám ze středověku dochovala především duchovní literatura. Světská literatura už byla psána ve staré ruštině. Ruský jazyk se vyvíjel do 18. století samovolně. Od začátku 18. století se psaná i mluvená ruština utvářela pouze pod vedením státních reforem.1.2 Reforma Petra I.
Vážný zlom ve vývoji ruského jazyka nastal s příchodem vlády Petra I. Romanovce, jehož cílem bylo s pomocí proevropských reforem upevnit moc Ruska ve světě. Petra I. zaujal život západní Evropy, a proto se rozhodl tzv. „probít okno do Evropy“. To však vyžadovalo radikální kroky.

Za vlády Petra I. došlo k velkým změnám v kultuře, vědě, vzdělání a společenském životě. Každý, kdo se protivil těmto změnám, byl nemilosrdně potrestán. Moc Ruska byla přece jen upevněna, bylo dobyto pobřeží Baltského moře a Švédsko bylo poraženo. Avšak po smrti byl Petr I. považován za antikrista. Důvodem bylo zrušení patriarchátu. Nové chrámy se musely podřizovat normám tehdejšího baroka. Byl změněn i ruský kalendář, podle nového kalendáře se příchod nového roku v Rusku musel slavit 31. ledna, namísto dne podzimní rovnodennosti. A podle nového kalendáře se ustanovil rok 1700 od narození Ježíše Krista, namísto dřívějšího 7208 roku od „vzniku světa“.

Důležitou změnu v ruském jazyce provedl Petr I. v roce 1710, kdy staré církevněslovanské písmo bylo změněno na evropské zjednodušené. Od té doby se zachoval církevněslovanský styl písma pouze v duchovní literatuře. Avšak umělecká literatura, publicistika se podřizovala zjednodušenému písmu a nové abecedě, ze které byla vyřazena písmena „ζ“ (dzelo), ѧ (jus malý), „ξ“ (ksí) a „Ψ“ (psí). Písmeno „ѵ“ (ižica) bylo původně z ruštiny vyřazeno, ale v roce 1758 opět vráceno, poté bylo během jednoho staletí zrušeno z důvodu nevyužitelnosti.

Do ruštiny bylo přejato mnoho slov z latiny, francouzštiny či němčiny. Jazykové změny se prováděly Akademií věd vytvořenou Petrem I. a to třikrát, až do roku 1758. Reformy Petra I. způsobily, že mezi aristokraty a bohatými statkáři se postupně vytratil vlastenecký duch a mnozí odmítli ruštinu, jakožto rodný jazyk. Módou bylo hovořit francouzsky, německy nebo anglicky. Mnozí z ruských aristokratů se v zahraničí styděli za svůj ruský původ. Většina dětí šlechticů byla vychovávána výhradně francouzsky mluvícími sluhy, a proto se potom špatně mohly dorozumět v ruštině, a dokonce vůbec rusky neuměly. Není divu, že tyto fakta neprospěly k rozvoji pravopisu a jazyka. Dokonce jen velmi malá část spisovatelů psala uměleckou literaturu ve vlastním jazyce, proto se ruština se v 18. století a první polovině 19. století vyvíjela především mezi rolníky a chudšími statkáři.1.3 Vývoj ruského pravopisu v 19. - 20. století
Od reformy Petra I. nebyly navrhovány a uplatňovány žádné nové reformy jazyka až do začátku 19. století. V epoše pozdního osvícenství a počátku nového romantizmu, tj. začátkem 19. století, se ve změnách pravopisu a gramatiky projevil významný ruský autor Nikolaj Karamzin, který provedl celou řadu změn v ruském pravopise. Nikolaj Karamzin je autorem knihy „Dějiny státu ruského“. Dějiny státu ruského napsal podle letopisce Nestora, jenž datoval dějiny Rusi od příchodu Rjurika do Novgorodu. Nikolaj Karamzin se ve svém hlavním dějepisném díle postaral o zavržení veškerých důkazů o vyspělém životě Slovanů v 1.-9. století po Kristu. V tomto díle se zmiňuje o Slovanech jako o divokých kmenech, kteří nic neuměli. Do ruského jazyka Nikolaj Karamzin zavedl písmeno «ё». Rovněž v ruštině vytvořil celou řadu nových slov, včetně mnoha slovesných podstatných jmen. Jako příklad můžeme uvést slova: «эпоха, катастрофа, гармония, промышленность, достопримечательность». Za archaizmy považoval slova staroslovanského původu, která odstranil z ruského jazyka.

Nikolaj Karamzin se spolu s ostatními autory, již považovali západoevropské jazyky za vzorové, snažil maximálně přiblížit spisovnou ruštinu evropským normám. Šlo o snahu oddělit spisovnou ruštinu od mluvené (nespisovné) stejně tak, jak je to v Evropě. Nejvíce se v tomto smyslu orientovali na jazyk francouzský, kterým mluvila ruská šlechta. Karamzin zastával názor, že je lepší přejímání slov ze západoevropských jazyků namísto vymýšlení nových ruských slov podle staroslověnštiny. Ve svých literárních dílech úmyslně využíval francouzskou syntax, čímž se naprosto zřekl starého pravopisu a dal ruštině nový impuls.

Celá řada autorů 19. století pak na něj navázala a dosud máme ustanovenou formu administrativního stylu a spisovného textu, která se liší od mluvené ruštiny. Mezi hlavní zastánce Nikolaje Karamzina a jeho proevropských reforem patřili členové literárního kolektivu „Arzamas“: Vasilij Žukovskij, Petr Vjazemskij, Konstantin Baťuškov a Alexandr Puškin. Tito představitelé se jinak nazývali sentimentalisté pro své politické a kulturní názory. Protivníky „Arzamasu“ byli členové literárního kolektivu „Beseda milovníků ruského slova“. Do tohoto spolku patřili spisovatelé, kteří hájili zachování starého ruského pravopisu a odmítali se podřizovat neologizmům Karamzina: Vladimír Rajevskij, Pavel Katenin, Alexandr Gribojedov. Kolektiv „Beseda milovníků ruského slova“ založil Alexandr Šiškov. Šiškov se zastával staré ruštiny na osnově církevní slovanštiny a církevního myšlení. Šiškov kritizoval Karamzina za nedostatek vlastenectví. Cílem kolektivu „Besed“ byl vývoj vlasteneckého myšlení skrze zachování starých ruských písemných tradic.

Členové „Besedy“ a „Arzamasu“ mnohokrát vstupovali do polemiky, a členové „Arzamasu“ dokonce zesměšňovali jazykovou činnost „Besedy“. Sentimentalisté zastávali názor, že jazyk není ustálený jev a měl by se měnit pod vlivem vysokých hodnot kultury a každodenního života, které se nejvíce projevují ve Francii. Alexandr Šiškov uvedl svůj názor na neologizmy Nikolaje Karamzina a jeho činnost při odstraňování starých ryze slovanských slov v knize «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» a odvolal se na podobnou činnost kriticky: «Между тем как мы занимаемся сим юродливым переводом и выдумкой слов и речей, ни мало нам несвойственных, многие коренные и весьма знаменательные российские слова иные пришли совсем в забвение; другие, невзирая на богатство смысла своего, сделались для непривыкших к ним ушей странны и дики; третьи переменили совсем ознаменование и употребляются не в тех смыслах, в каких с начала употреблялись. Итак, с одной стороны в язык наш вводятся нелепые новости, а с другой — истребляются и забываются издревле принятые и многими веками утвержденные понятия: таким-то образом процветает словесность наша и образуется приятность слога, называемая французами élégance!»7 Karamzinovy snahy byly přece jen prosazeny. Spolek „Beseda“ se rozpadl v roce 1916 a to z toho důvodu, že jeho členové neunesli složitou polemiku s představiteli „Arzamasu“, kteří od vlivných aristokratů získali větší podporu než představitelé „Besedy“. Nicméně Karamzin neprovedl žádné citelné změny. V této době nebylo vyřazeno žádné z písmen ruského pravopisu, spíše byl ruský jazyk obohacen o nová slova.

K poslední radikální změně v ruské azbuce a pravopisu došlo v roce 1918. Návrh na změnu vznikl ještě začátkem 20. století. Jejím autorem se stal ruský filolog Alexej Šachmatov. Tuto reformu Alexej Šachmatov předložil na zasedání pravopisné komise říšské Akademie věd v roce 1904. Zde se diskutovalo o zrušení některých písmen v ruské abecedě, tudíž o zjednodušení spisovné ruštiny, aby se docílilo větší vzdělanosti v Rusku. Samotná komise byla zaujata myšlenkou zjednodušení ruského jazyka, a to především pro žáky základních škol. Hlavními tvůrci nových pravidel ruského pravopisu byli mimo Šachmatova i F. F. Fortunatov a V. I. Černyšev, kteří byli v podkomisi zabývající se průběžnými změnami. A. Šachmatov byl žákem F. Fortunatova a vzešel z moskevské lingvistické školy, kterou Filip Fortunatov založil. Dalším žákem moskevské lingvistické školy byl Dmitrij Ušakov. Jako příklad bych ráda uvedla názor z díla Dmitrije Ušakova: „Русское правописание“ ohledně projektu reformy:

«Оценивая проектированное правописание с точки зрения легкости усвоения, мы видим, что облегчение достигается упрощением азбуки, большей последовательностыо некоторых написаний и удалением некоторых искусственностей.»8 Dmitrij Ušakov zde vyjádřil svůj názor na reformu, kde uvedl také dva protichůdné názory, které se vyvíjely v době zveřejnění návrhu na reformu v tisku a na vědeckých konferencích. «Реформа задумана для облегчения учащихся. Сторонники ее исходят из того положения, что русское правописание трудно, и что полная грамотность не достигается не только в начальной школе, но и в средней; в доказательство они ссылаются на преподавательский опыт, на статистические обследования и на авторитетные мнения.»

«Противники реформы полагают, что в ней нет серьезной необходимосте они говорят, что русское правописание вовсе не так трудно, и допускают, что “орфографическое бедствие” преувеличено; во всяком случай они предлагают искать выхода в улучшении методов обучения правописанию, а не в изменении того, что установилось веками и вошло в привычку.» 9

Komise vedla dlouhotrvající diskuze ohledně odstranění některých písmen z ruské abecedy a ustanovení nových gramatických a syntaktických pravidel ruského jazyka. Vedoucí moskevské lingvistické školy byli hlavními agitátory reformy jazyka. Mezi hlavní kritiky reformy patřil Lev Tolstoj, Ivan Bunin, arcibiskup Averkij, Ivan Iljin či akademik Aleksej Sobolevskij. Předběžné přijetí nového pravopisu bylo odloženo kvůli nečekané únorové revoluci roku 1905. V roce 1910 komise schválila konečnou verzi nových změn, tyto změny čekaly jen na schválení vlády a parlamentu, aby se staly funkčními. V roce 1918 dočasná vláda podpořila projekt, jeho publikaci a konečnou verzi svěřila národnímu komisaři Anatoliji Lunačarskému. Ve dvou dekretech s podpisem jak Lunačarského, tak i M. Pokrovského byl nový jazyk schválen v říjnu roku 1918. Nově vzniklá bílá armáda bojovala v Občanské válce rovněž za zachování starého pravopisu. Například nejznámější bělogvardějský plakát «За Единую Россію», na kterém bílý jezdec zabíjí „červeného“ draka, je napsaný s „i“ ve slově „Россия“. Došlo ke změnám, které podle mého názoru likvidovaly tradiční ruské písmo, které v sobě nosilo paměť o ruské minulosti. Zastávam názor, že jazyk je jako software a snahy jej změnit vystupují v roli počítačového viru. Stejně tak jako virus dovede zničit počítačový systém, tak i jazykové změny v dějinách Ruska byly doprovázeny tragickými událostmi jako např. násilnou christianizací, poevropšťováním, říjnovou revolucí nebo občanskou válkou.

Bolševici se snažili likvidovat negramotnost v Rusku, ve skutečnosti nebrali ohled na národní charakter jazyka a jeho duchovní, přírodní a historickou stránku. Spisovatel Lev Uspenskij ve svém díle «Слово о словах» z roku 1954, dobře ocenil reformu ruského pravopisu: «Спасибо полезной букве, твердому знаку! Но это только сейчас он стал таким тихим, скромным и добродетельным. Недалеко ушло время, когда не только школьники, учившиеся грамоте, – весь народ наш буквально бедствовал под игом этой буквы-разбойника, буквы-бездельника и лодыря,буквы-паразита. Тогда о твердом знаке с гневом и негодованием писали лучшие ученые-языковеды. Тогда ему посвящали страстные защитительные речи все, кто желал народу темноты, невежества и угнетения.» 10

Ruský filosof a spisovatel Ivan Iljin byl naopak proti reformě jazyka a ve svém díle «О русскомъ правописаніи» vyjádřil následující názor na reformu jazyka: «Зачем все эти искажения? Для чего это умопомрачающее снижение? Кому нужна эта смута в мысли и в языковом творчестве? Ответъ может быть только один: все это нужно врагам национальной России. Им; именно им, и только им.»11 Ivan Iljin strávil zbytek života v emigraci, kde pokračoval v psaní předreformní ruštinou. Je zřejmé, že Lev Uspenskij svoji knihu na podporu reformy napsal v Leningradu zcela legálně, kdežto Ivan Iljin musel emigrovat a napsat kritiku reformy v zahraničí. Právě proto sovětská vláda likvidovala veškeré snahy o návrat k předreformnímu pravopisu.

Nyní existuje celá řada organizací, které píšou noviny v předreformní ruštině a vystupují za návrat změněného pravopisu. Když se vrátíme k dílu Iljina, musíme zdůraznit jeho podle mého názoru úspěšnou a zajímavou kritickou analýzu, zejména co se týče smysluplnosti písmen, která po vyřazení s sebou přinesla celou řadu škod. Na základě této analýzy je vyjadřován kritický názor na vyřazení písmen: „Ѣ“, které označovalo zvuk (ie), dále „Ѳ“ které odpovídalo anglickému „th“ a „ph“ a „І“, které de facto znělo jako ukrajinské „ї“ při napsání tohoto písmene před „я“ „й“ а „е“. Písmeno „Ё“ zrušeno nebylo, ale od reformy v  roce 1918 přestalo být povinným, proto když napíšeme „мед“, „свекла“, „марадер“, tak to chyba nebude, avšak v této formě zní slova úplně jinak.

Na pravopisné a gramatické změny Ivan Iljin rovněž pohlíží skepticky, především na zrušení ženského rodu množného čísla ve třetí osobě. V některých slovanských jazycích je doposud tato forma ženského rodu zachována a náležitě se vyslovuje.

Dále se Ivan Iljin a mnozí kritici reformy negativně staví ke zrušení původní formy přídavného jména množného čísla, ta se začala psát na konci s „ые“ místo „ыя“, př.: „живыя – живые, красивыя – красивые.“ To samé začalo platit pro přivlastňovací zájmeno ženského rodu: „её“ namísto „ея“. Byl zrušen tvrdý znak „Ъ“ ve slovech, končících na tvrdou souhlásku, př.: „адмиралъ“. S  odstraněním „Ѣ“ došlo k „neviditelné“ záměně smyslu některých slov, jejichž význam se dnes musí posuzovat podle kontextu věty, přičemž dorevoluční pravopis tento rozdíl přesně určoval: „вѢсти (noviny)/ вести (vést), лѢчу (letím)/ лечу (léčím), Ѣли (jedli)/ ели (smrky), Ѣсть (jíst)/ есть (je).“ Ruská oslovení „сударь, сударыня“ byla uznána zastaralými a začalo se používat pouze „товарищ“ pro oba rody.

V roce 1904 se pravopisná komise zabývala možností úplného zrušení tvrdého znaku „Ъ“ a místo apostrofu využívat „Ь“. Při tom se komise zabývala i možností zrušení měkkého znaku „Ь“ po „Щ“, „Ж“, „Ш“ а „Ч“: „делаеш, доч, лож, мыш“. Jazykovědci, kteří měli na starosti reformu, se rozhodovali, které z „i“ v ruské abecedě je třeba zanechat. Jedni byli pro zachování „i“, čímž upřednostňovali zachování latinského písmena v abecedě, které by sblížilo ruský jazyk se západoevropskými jazyky. Nicméně se rozhodlo, že písmeno „и“ se ponechá, jelikož se častěji používalo v předreformní ruštině. Bolševici se rovněž zabývali možností převodu ruštiny do latiny a jinými projekty na zjednodušení gramatiky a pravopisu, naštěstí bylo od těchto projektů upuštěno.

V roce 1956 znovu došlo ke změnám v jazyce, tentokrát zaměřené na pravopis a gramatiku. Této reformě předcházela lingvistická diskuze ze strany pověřené pravopisné komise na začátku 30. let 20. století. Do komise byli zařazeni specialisté z oblasti výuky a výzkumu ruského jazyka: Alexandr Peškovskij, Sergej Abakumov, Lev Žirkov. Právě tato komise se zabývala možností částečné, nebo kompletní latinizace ruského jazyka, o které jsem psala výše. Jen druhá světová válka zapříčinila odklad reformy do roku 1956. Předtím však byly během druhé světové války a pár let po ní zveřejněné v jazykovědných časopisech vědecké výzkumy pravopisných komisí. Do nové poválečné pravopisné komise byli zapojení: Sergej Ožegov, A. Šapiro, S. Krjučkov. Právě Ortografický slovník ruského jazyka z roku 1956 od Sergeje Ožegova se stal základem nové reformy jazyka. V roce 1956 Ministerstvo vysokoškolského vzdělání spolu s jazykovědnou akademií věd a Ministerstvo vzdělání SSSR uzákonili svod nových pravidel pravopisu, uvedených v Ortografickém slovníku Sergeje Ožegova. Byly změněny formy sloves: „итти – идти, вытти – выйти“. Změnou prošlo psaní některých příslovcí, když se přestal používat spojovník nebo byly spojeny do jednoho slova: „и того – итого, в виду – ввиду, во время – вовремя“. Byla změněna i některá podstatná jména: „клиэнт – клиент, снигирь – снегирь, поррей – порей“. Zkratky se od roku 1956 píší bez teček: „С.С.С.Р – СССР“. V letech 1964 a 1973 byly provedeny další dva pokusy o změnu jazyka, které se ovšem neuplatnily. V rámci těchto projektů se jazykovědci zabývali otázkou psaní měkkého a tvrdého „и/ы“ po „ц“, jejich snahou bylo ustanovení jednotného pravidla, a to psát pouze „и“ po „ц“: „цирк, циган, молодци“. Dále se snažili o zrušení měkkého znaku „ь“ po „ш, щ, ч“ na konci slova: „вещ, мяч, ноч, делаеш“. Zabývali se i otázkou úplného zrušení tvrdého znaku „ъ“ a jeho nahrazení jediným měkkým znakem „ь“: разьезд, обьём, сьедобный. Tvrdý znak „ъ“ se dostal do situace, kdy mohl být úplně odstraněn z ruského jazyka, tak se ovšem nestalo ze zcela logického důvodu – „ь“ slouží jako změkčující písmeno a nemůže sloužit jako apostrof, pak by totiž slova vyslovovala zcela jinak, než by měla znít.

Celá řada dalších variant se v letech 1964-1973 navrhovala pro zjednodušení ruského jazyka, včetně zrušení výjimek: „жюри – жури, парашют – парашут, заяц – заец,“ atd.

Na jednu stranu můžeme zmínit skutečnost, že jazykové reformy, které se prováděly s přijetím křesťanství na Rusi, se společensko-politickými změnami během vlády Petra I. a s utvořením Svazu Sovětských Socialistických Republik, měly za cíl zjednodušit jazyk, očistit jej od zbytečných archaizmů a především najít nová slova z řečtiny, latiny a jiných evropských jazyků pro obohacení slovní zásoby v ruštině. Na stranu druhou archaizmy měly národní charakter a často se využívaly v řeči ruského národa, stejně tak jako jednotlivá písmena, která měla určitý smysl v řeči i v písemnosti, proto podle mého názoru by se neměly odstraňovat. Nebezpečí tkví v tom, že jakákoliv reforma jazyka má nezvratný efekt. Jestliže je něco ustanoveno, pak se to již nezmění do původní, logičtější formy. K tomu, abychom lépe poznaly ruský jazyk, je třeba se podívat na jeho dřívější podobu.

Všechny historické změny v ruském jazyce byly prováděny násilně. Lidé, kteří se vzpírali, byli zbaveni svobody nebo dokonce popraveni. Jakákoliv radikální jazyková změna vede k náročnému přeučování překladatelů, učitelů a spisovatelů. Smysl nynějších ruských slov známe především ze současných výkladových slovníků. Avšak ruština, jakožto kterýkoliv slovanský jazyk, se vyvinul ze staroslovanštiny.

Slova se ve středověkém Rusku sestavovala pomocí spojení různých kořenů do jednoho, a proto dávala velmi pravdivý smysl. Hlavními kořeny slov byly názvy jednotlivých písmen ve staré ruštině a staroslovanštině. My nyní známe pouze fonetickou stránku prvních slov ruské abecedy: А, Б, В, Г, Д. Jejich původní názvy byly Азъ, Боги, Веды, Глаголи, Добро. Tím se azbuka liší od alfabetu. Alfabet je z mého hlediska oficiální seznam grafémů, kdežto azbuka je souborem obrazů, který nám ukazuje vývoj jazyka od prvopočátku. Jednoduše řečeno, pokud posloupně vyslovíme Азъ, Боги, Веды, Глаголи, Добро, tak to ve staroslovanštině znamená: Já Boha znám, říkám dobro. Všechna tato slova mají v sobě zašifrovaný hluboký smysl. Při dešifrování jednotlivých písmen, nebo kořenů ve slově zjistíme, co skutečně znamenají. Jak praví známá moudrost: není všechno zlato, co se třpytí, tak i v nádherných slovech je skryt nebezpečný význam. Při srovnání archaických ruských textů s nynějšími lze vidět, že starší forma jazyka měla mnohem smysluplnější význam. Staroslovanština byla mnohem bohatší, jelikož obsahovala více než 40 znaků, před rokem 1918 měla ruština 37 znaků, nyní má ruština znaků pouze 33.
II. SOUČASNÉ TENDENCE VE VÝVOJI RUSKÉHO PRAVOPISU
Ruský jazyk je jako mnoho jiných složitým systémem, který se vyvíjel staletími. Jeho výzkumem se zabývala celá řada lingvistů a spisovatelů, kteří buď prosazovali radikální změny, nebo byli proti nim a byli pro zachování starých pravidel pravopisu.

Ruština nebyla jediným jazykem, který se vyvíjel a zaváděl nová slova. Nehledě na to, evropské jazyky, jejichž základem byla latina, se vyvíjely klidně a nezažívaly tak drastické změny jako jazyky slovanské. Je to dáno tím, že západoslovanské a jihoslovanské národy byly dlouhá léta pod vládou katolického Říma, a proto slovanským jazykům těchto zemí byla diktována pravidla latiny. Východoslovanské jazyky se od začátku 18. století vyvíjely rovněž pod vlivem západoevropských jazyků.

Nyní se do mnoha jazyků světa přejímají slova z angličtiny. Př.: anglické slovo bowling zní v některých jazycích téměř stejně: rusky „боулинг“; ukrajinsky „боулiнг“; lotyšky „boulings“; portugalsky „boliche“; irsky „bollaí“; ve francouzštině, němčině, italštině, švédštině, norštině, rumunštině: bowling. Za posledních 20 let, jak je vidět ze současné sportovní, ekonomické, technologické terminologie, byly do ruštiny přejaty tisíce slov. Jsou to neologismy, které nejsou slovanského původu a vyvolávají problémy se skloňováním a přepisem slova do ruštiny. Přijetí těchto slov je nevyhnutelné, protože přecházejí spolu s vynálezy, které začnou být celosvětově používané. Jsou to často různé termíny ze sportu: snowboard „сноуборд“, windsurfing „виндсёрфинг, curling „кёрлинг“, rafting „рафтинг“, jachting „яхтинг“, fitness „фитнесс“, diving „дайвинг“, a jiné názvy sportů, ekonomické termíny: manager „менеджер“, devalvace „девальвация“, voucher „ваучер“, holding „холдинг“, export „экспорт“, import „импорт“, marketing „маркетинг“, business „бизнес“, corporation „корпорация“, ofice „офис“, názvy moderních technologií: scanner „сканер“, jeep „джип“, skateboard „скейтборд“, printer „принтер“, xerox „ксерокс“, Smartphone „Смартфон“, Notebook „Ноутбук“, softwarové systémy: site „сайт“, server „сервер“, blogue „блог“, file „файл“, screenshot „скришот“ a mnoho dalších neologismů.

Vývoj je tak rychlý, že jazyk nestíhá ze svých zdrojů vytvářet slova a musí proto cizí slova adaptovat pro svůj pravopis. Tato cizí slova se zdají být jako bezvýznamová, protože jejich morfémy, které tvoří slovo, jsou cizího původu a nejsou zařazeny do modelu ruské morfologie. Tudíž osvojení nových slov ovlivňuje gramatiku a pravopis. Příklad z počítačové slovní zásoby – „панель управления“ Často se používá slovní spojení, kde jedno slovo je ruského původu a druhé je původu cizího.

Ovšem, co se týká pravopisu, tak tam je problém v použití transliterace u slov cizího původu. Pozitivní je, že se jazyk obohacuje o nová slova, která se automaticky asociují s věcmi známými ve společnosti. Jazyk se neustále mění, vznikají nová slova, pojmy. Jazyk hledá morfologické modely. Negativní je, že velké množství slov cizího původu může zničit původní strukturu, uspořádání jazyka. Po gramatické stránce je hodně výjimek z pravidel, v lexikální - vznik velkého množství archaizmů, protože se odmítají slova cizího původu. V tomto okamžiku ovšem vzniká nebezpečí oddělení spisovného jazyka od živého hovorového.

Lingvisté by měli vytvářet pravidla, jak nejvíc přiblížit pravidla ruštiny ke kalkování, tzn. je potřeba překládat do vlastního jazyka. Nyní se ovšem slova nejen transliterují, ale používají se v původní podobě. Můžeme konstatovat, že ruský jazyk se nyní nijak nevyvíjí a to jak v hovorové, tak i v písemné formě. Ovšem se můžeme setkat s lidmi kteří vystupují za obohacení ruského jazyka ryze slovanskými slovy, které by podle jejich názoru byly příjemnější pro vývoj ruského jazyka. Jako příklad uvedu Alexandra Solženicyna, který napsal „Русский словарь языкового расширения“, ve kterém sepsal celou řadu slov slovanského původu, jež by se dala doplnit v ruštině a nahradit přejatáslova z jiných jazyků. Současná tendence mezi lingvisty není příliš utěšující, jelikož právě Ruská akademie věd v oblasti jazykovědy má na starosti vývoj jazyka.

K vývoji bohužel nedochází a slepé přejímání lingvisté hodnotí jako kladné kroky, které mohou přiblížit ruštinu ke světovým jazykům. V hovorové ruštině můžeme pozorovat podobný proces. Mládež užívá anglická slova: „окей“, „вау“, „йес“. Jednou z posledních změn v ruském pravopise bylo povolení užívat oba rody přídavného jména ke slovu „кофе“ nyní je to „чёрное кофе“ a „чёрный кофе“. Je to jedna z novodobých změn, kterou provedl Institut ruského jazyka Akademie věd v roce 2009, a které odsouhlasil sám ministr vědy a vzdělání Andrej Fursenko. Tato reforma vyvolala ve společnosti velký rozruch a mnozí ji hodnotí jako bezgramotnou, jelikož dovoluje vyslovovat některá ruská slova několika způsoby s kladením důrazu na první nebo poslední samohlásku.. Jako příklad lze uvést „по-срéдам“, které lze vyslovovat i „по-средáм“ nebo „звонúть“ a „звóнить“. Byly ovšem provedeny z mého pohledu i rozumné změny, jako: „свёкла“ a ne „свекла“. Rovněž bylo změněno psaní některých slov, například: „карате“ namísto „каратэ“ a „Интернет“ se nyní musí psát pouze s velkým písmenem. Jako podklad lingvisté a ministr vzdělání využili „Slovník přízvuků ruského jazyka“ od I. Rezničenka, „Gramatický slovník ruského jazyka“ od Andreje Zalizňaka a také „Ortografický slovník ruského jazyka“ od B.Bukčinové. Těmito slovníky se řídí současný ruský pravopis.

Jak je vidět, reformy ruštiny se uskutečňují neustále, a není vůbec paradoxní to, že se najdou zkušení lingvisté ať už Šiškov, nebo Iljin, kteří dají najevo velice přesnou a zřetelnou kritiku s jedním vážným argumentem: reformy jazyka vedou k ničení národních tradic, vedou k degradaci a zbytečnému poevropšťování.2.1 Pravopis jako lingvistický základ

Kterýkoliv jazyk světa by se pomyslně mohl rozdělit na dvě části. První část by tvořila spisovný jazyk, který se užívá jako oficiální jazyk dokumentů, masmédií, administrativy, vědy a umělecké literatury. Spisovný jazyk má svoje gramatická, syntaktická, fonetická pravidla. Odklon od těchto pravidel se nazývá negramotností v případě, že se dopustíme v textu nebo mluvené řeči chyby.

Druhou část jazyka by tvořila hovorová řeč, která se jen zřídka podřizuje nějakým pravidlům a vyvíjí se samovolně v rámci každodenní živé komunikace, jelikož neustále vznikají nová slova. Právě druhá část jazyka (neoficiální) se objevila ještě před vznikem prvního písma. Lidé se naučili dorozumívat mezi sebou gesty a pohnutky, poté přešli na slova. Podle názoru Jiřího Černého v knize „Dějiny lingvistiky“ se jazyk objevil z ustálených emocionálních vyslovení k určitým činnostem: „Celá řada teorií předpokládá, že na samém počátku lidské řeči stály zvuky, jimiž člověk vyjadřoval své emoce, tj. pocity údivu, leknutí, bolesti, radosti, apod. Dají se označit jako teorie interjekční (angl. též pooh-pooh theory), neboť docházejí k závěru, že primitivními slovy lidské řeči byla citoslovce, těmi se pak začaly označovat předměty nebo jevy, které s příslušnými pocity nějak souvisely. Tyto teorie vycházejí z poznatků, že ve velmi primitivních jazycích existuje poměrně velké množství podobných slov12

Jazyk je prostředek pro dorozumívání, i když naše slova tvoří jen 35 % naší informativní schopnosti, díky níž sdělujeme recipientovi nějakou informaci. Produkujeme nejprve myšlenku a poté ji ve formě řeči sdělujeme. Písmo začalo sloužit k tomu, že se další osoba, anebo více lidí kolem nás dozví naše sdělení v podobě grafického znázornění. Postupně lidé pochopili, že písmo jednoho kmene, národa, či městského státu by mělo být jednotné a pochopitelné pro všechny obyvatele. Tak se zrodil spisovný jazyk, který se postupně stával složitějším, a proto se oddělil od hovorové řeči. Nicméně i hovorová řeč se podřizovala vývoji spisovného jazyka.

Hovoříme-li o minulosti evropských jazyků, můžeme říci, že mají společný rys – být kosmopolitní. Tím se myslí jejich vzájemné prolínání, zejména pod vlivem jazyka katolického Říma – latiny. Latina byla předkem španělštiny, italštiny, rumunštiny a rovněž obohatila o slovní zásobu germánské, slovanské a ugrofinské jazyky.

Slovanská písemnost a slovanské jazyky se vlivu latiny do určité doby bránily. Avšak s rozšířením katolicizmu v Polsku, Českých zemí a s nastoupením vlády Petra I. v Rusku, se slovanské jazyky přece jen podřídily celoevropskému sbližování jazyků, a to především v rámci administrativy. Jiří Černý oceňuje tento krok sbližování evropských jazyků následujícím způsobem:„Stálý růst mezinárodních styků na všech úrovních si však skutečně vyžaduje, aby jazykové překážky byly nějakým způsobem odstraněny nebo alespoň zmírněny. Zdá se, že v blízké budoucnosti bude dále vzrůstat důležitost několika světových jazyků. Jsou to velmi rozšířené přirozené jazyky, jimiž je možné se dorozumět v rozsáhlých oblastech světa.13 Tím se myslí i to, že čím více bude náš jazyk kosmopolitní, tím je pro nás snazší se naučit světové jazyky. Ovšem v tomto případě vznikají následující logické otázky, na které jen málo kdo chce odpovídat.: Proč zrovna náš mateřský jazyk není světový? Proč zrovna evropské jazyky musí být světovými? Proč nositelé „světových jazyků“ neprojevují stejnou ochotu v učení se našeho mateřského jazyka? V tomto případě můžeme mluvit o jazykové diskriminaci. Není třeba se zříci výuky cizích jazyků a to zejména nejvíce rozšířených, ale z mého pohledu to nesmí nijak ovlivnit náš mateřský jazyk a to ani ve spisovné, ani v hovorové podobě. Měla by existovat světová rovnoprávnost všech jazyků, aby nevznikaly otázky typu: „Proč se do mého slovanského jazyka musí přejímat z románské latiny nebo germánské angličtiny?“ Na druhou stranu je třeba znát alespoň jeden světový jazyk mimo mateřského.

Vývojem jazyka se zabývá lingvistika, která v sobě zahrnuje výzkum jednotlivých skupin jazyků: slavistika, germanistika, romanistika a výzkum jejich gramatiky, lexikologie, fonetiky, morfologie, syntaxe. Každý státní jazyk má svůj zákonem stanovený pravopis. Pravopis se neustále vyvíjí a získává nové podoby a to z různých důvodů. Důvodem může být například názor vedoucího akademie věd v oboru lingvistky, že to či ono pravidlo pravopisu je přespříliš složité. Důvodem může také být i sociální výzkum v podobě ankety, která objeví, že některá slova se nyní nepoužívají, a proto jsou automaticky zařazena mezi zastaralá. Zákonodárná moc se vměšuje do vývoje jazyka a ustanovuje nová pravidla pravopisu.

Nicméně jsou nám odkázány originální texty, které byly vytištěny národními spisovateli v tom jazyce a tím pravopisem, který fungoval v době, ve které my jsme nežili. Dřívější formy jazyka jsou zachovány v originální podobě a my je máme možnost zkoumat, abychom poznali původ našeho mateřského jazyka. Avšak i staré texty, které byly psány historickým pravopisem, byly v různých redakcích přepisovány podle stávajícího pravopisu, zachována byla pouze obsahová forma.


Ovšem, když hlouběji prozkoumáme archívy, nebo si v antikvariátu koupíme 100 let starou knihu, pak máme možnost srovnávat se stejnou knihou, ale vydanou v současné době. Tím zjistíme, o co byl ten či onen jazyk ošizen v souvislosti s jazykovou reformou. Například dříve mohla být interpunkce mnohem rozumnější než nyní, jiné archaické výrazy. Vše výše uvedené se vztahuje i k ruštině a právě výzkum historických spisů ve staré ruštině nám odhalí to nejdůležitější: možný svobodný vývoj jazyka bez vnějších i vnitřních vlivů, bez utlačování a zneužívání by byl mnohem rozumnější . Tohoto výzkumu docílíme v rámci srovnávání starých originálních textů s novými a změněnými. Nejlépe se dají srovnávat romány a pověsti klasických spisovatelů.

следующая страница >>